Overload

In the last post I wrote about how important warming-up is for performance and to avoid injuries. Today I’ll write about the next important exercise principle to get results, and that is overload. If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you always got. Without progressive overload there will be no […]

The importance of warming-up

Ever since I was little and had P.E in school and played football, I learned to always warm-up before training. It’s something we’ve always done, even though many people don’t really know why or if it’s needed. There are still lots of discussions about the importance of warming-up. From own experience I usually feel both […]

Så viktigt är det med uppvärmning!

Ända sedan jag var liten och hade skolidrott och spelade fotboll, fick jag lära mig att alltid värma upp före träningen. Det är något vi alltid har gjort. Det är än idag mycket diskussioner om hur stor betydelse uppvärmning har. Uppvärmning brukar kännas både fysiskt och mentalt skönt inför ett pass, men det kan också […]

To do in Corona times

The corona virus has changed many people’s everyday lives. Many are working from home and many avoid being among people as much as possible. With this, many have a lot of time over and more time with family. I’ve heard that some may think this is boring, and I’m sure it can be if you […]

Att göra i coronatider

Coronaviruset har förändrat mångas vardag. Många jobbar hemifrån och många undviker att vara bland folk så mycket det går. I och med detta så har många en massa tid över och mer tid med familjen. En del kan tycka detta är långtråkigt, och visst kan det vara det om man inte har något att göra, […]

HIIT – Eng

HIIT – High Intensity Interval Training has become a very popular form of training. A reason for this is that we live in a society where every second counts and our lives are often quite stressful. HIIT is a very time efficient workout and very easy to perform as it is enough with the body […]

HIIT

HIIT – Högintensiv intervallträning har blivit en väldigt populär träningsform. Anledningen till detta är att vi lever i ett samhälle där varje sekund räknas och vår vardag är ofta väldigt hektiskt. HIIT är en väldigt tidseffektiv träningsform och väldigt enkelt att utföra då det räcker med kroppen som vikt och det räcker om du har […]

Intro to working out at home

Many people think that they have to go to a gym to be able to strength train and therefore don’t do it at all as it can be very time consuming to get to the gym 2-3 times a week. However, exercise can be very simple and you can train the whole body very efficiently […]

Intro till hemmaträning

Många tror att man måste ta sig till ett gym för att kunna träna styrketräning och därför inte tränar alls då det kan vara väldigt tidskrävande att ta sig till gymmet 2-3 ggr i veckan. Träning kan dock vara så väldig enkelt och man kan träna hela kroppen väldigt effektivt och varierat med bara kroppen […]